سیستم گزارشات پیشرفته

سیستم گزارشات پیشرفته

circle گزارش مرور حساب ها
circle گزارش تجزیه سنی مانده حساب ها
circle لیست پرداختی ها و دریافتی های طرف حساب
circle گزارش دفاتر حسابداری و تراز های مختلف
circle محاسبه و تسویه مالیات برارزش افزوده به شکل تهاتر، تسویه و circle اظهار نامه
circle گزارشات فصلی
circle گزارشات آماری
circle گزارشات نموداری
circle گزارش گردش و کاردکس کالا و انبار براساس تعدادی و ریالی
circle گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد

فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021-23067
پشتیبانی آنلاین