اهمیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک

اهمیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک

باوجود اهمیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک همچنان سرمایه گذاری در بازاریابی ناچیز است

صاحبان کسب و کارهای کوچک بزرگترین چالش های خود را پیدا کردن مشتریان جدید می‌دانند و تمرکز اصلی خود را بر استراتژی های بازاریابی برای اطمینان از جلب مشتری در آینده و رشد کسب و کار خود می‌گذارند. با وجود اهمیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک و اهمیتی که صاحبان مشاغل برای رشد کسب وکار کوچک خود قائل هستند کمترین سرمایه گذاری را در بازاریابی برای کسب و کار خود انجام می‌دهند.

آمار رشد کسب و کارهای کوچک

داده هایی که از نظر سنجی ها و تحقیقات اخیر به دست آمده است، بینش هایی را نسبت به مهمترین جنبه هایی که به یک کسب و کار کمک می‌کند تا به رشد و سودآوری برسد نشان می‌دهد.
مدیران و صاحبان کسب وکار از شناسایی مشتریان جدید به عنوان مهمترین چالش کسب و کار خود بیش از نگرانی های مرتبط با منابع مالی یا رقیبان نام برده اند. برای غلبه بر چالش کسب مشتریان جدید و اطمینان از رشد و بهره وری یک کسب و کار، کسب و کارهای کوچک از سرمایه گذاری نکردن در بازاریابی پشیمان هستند.
علیرغم اهمیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک و ضرورت به کارگیری استراتژی های بازاریابی در ابتدای یک کسب و کار، نظرسنجی ها نشان می‌دهد که بازاریابی کوچکترین هزینه سالانه در کسب و کارهای کوچک در مقابل هزینه های دیگر مثل اجاره، حقوق و دستمزد، خرید تجهیزات و سرمایه گذاری در فن آوری و تکنولوژی است.
طبق همین نظرسنجی، بازاریابی تنها 7درصد از  تمام هزینه ها در طول سال اول یک کسب و کار را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین شرکت کنندگان در این نظر سنجی اظهار داشته اند که بین سال های اول و چهارم کسب و کار خود تنها 13 درصد ، بین سال های پنجم و هفتم تنها 7درصد و بین سال های 10 تا 19 تنها 5 درصد از هزینه های کل کسب و کار به بازاریابی اختصاص داده شده است.
شرکت کنندگان در این نظر سنجی بارها اعلام کرده اند که دوست داشتند که هرسال حداقل دو تا پنج برابر در بازاریابی سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال آن ها پشیمان هستند که چرا در سال اول کسب و کار خود به جای 7 درصد حداقل 28 درصد سرمایه گذاری نکردند. با این آمار می‌توان به اهمیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک تا حد زیادی پی برد.

صدای شما را می‌شنویم