تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شد

تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شد

افزایش مالیات در انتظار گروه سوم مشاغل

در پی توافق انجام شده ما بین سازمان مالیاتی با اصناف در راستای مالیات عملکرد سال 1396، مالیات گروه سوم مشاغل شامل افزایش 5 درصدی گشت. در پی اجرای تبصره 100 قانون مالیات مستقیم،  مشمولین این تبصره و همچنین افرادی که در گروه سوم بند 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 مالیات های مستقیم قرار دارند، افزایشی 5 درصدی شامل حال مالیات سال 1396 آنها نسبت به سال 1395 خواهد شد.
کسانی که درآمدی 10 برابری نسبت به رقم ذکر شده در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم از طریق فروش محصولات یا ارائه خدمات دارند، می توانند از این توافق بهره مند شوند. شایان ذکر است که گروه سوم مشاغل تنها در شرایطی که فعالیت آنها با تبصره فوق الذکر هم خوانی داشته باشد می توانند اظهار نامه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و در شهریور ماه برگه مالی قطعی خود را دریافت کنند.
شایان ذکر است که حدود 600 هزار واحد صنفی معافیت مالیاتی داشته و در حدود 900 هزار واحد دیگر نیز مشمول توافق تبصره 100 خواهند بود.
همچنین مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا  بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع  را به صورت یکجا در خرداد ماه 1397 ندارند، مبلغ مالیات حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل هستند، باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به ارسال فرم مذکور اقدام کنند.

صدای شما را می‌شنویم