جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ( قبل و پس از اصلاحیه )
بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار که بصورت فردی و یا مشارکتی فعالیت می کنند، مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند با این حال در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم برابر ماده ۱۹۲ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا شده است، اصلاحی جریمه مذکور برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق ( ۱۰٪ کمتر از اولین اطلاعیه) و برای سایر مودیان ۱۰% مالیات متعلق ( کلاً غیر قابل بخشش ) تصویب شده است.

طبق اولین اطلاعیه و قبل از اصلاحیه: عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل جریمه ای معادل ۴۰% مالیات خواهد شد و این امر مشمول بخشودگی نمی شود. عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط سایر مودیان مالیاتی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات بوده که البته این جریمه جزو جرائم غیرقابل بخشش نمی‌باشد با این حال از ناحیه سازمان امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار نمی گرفت . (قبل از اصلاحیه)

صدای شما را می‌شنویم