سیستم حسابداری

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزارهای یکپارچه هلو

circle صدوراسناد به دو صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
circle استفاده از دستگاه کارت خوان بانکی به هنگام انجام مراودات مالی
circle گزارش عملکرد موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
circle گزارش دفاتر حسابداری و ترازهای مختلف
circle گزارشات فصلی فاکتور ها جهت ارائه به وزارت دارایی
circle گزارش سود وزيان بصورت لحظه ای و مابین تاریخ
circle گزارش بدهكاری و بستانكاری اشخاص
circle گزارش مرور حسابها

محصولات
مشاغل