سیستم گزارشات پیشرفته

 

سیستم گزارشات پیشرفته

سیستم گزارشات پیشرفته نرم افزارهای یکپارچه هلو

 

circle گزارش مرور حساب ها
circle گزارش تجزیه سنی مانده حساب ها
circle لیست پرداختی ها و دریافتی های طرف حساب
circle گزارش دفاتر حسابداری و تراز های مختلف
circle محاسبه و تسویه مالیات ارزش افزوده به شکل تهاتر، تسویه و  اظهار نامه
circle ارئه گزارشات فصلی به صورت دوره ای و فصلی
circle گزارشات آماری
circle گزارشات نموداری
circle گزارش گردش و کاردکس کالا و انبار براساس تعدادی و ریالی
circle گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد