به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

صدای شما را می‌شنویم