%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c

%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c

صدای شما را می‌شنویم