%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c

%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c

صدای شما را می‌شنویم