%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c

%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c

صدای شما را می‌شنویم