نرم افزار حسابداری شبکه هلو

نرم افزار حسابداری شبکه هلو

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم‌ افزار حسابداری شبکه هلو ویژه‌ی کسب‌وکارهایی طراحی شده است که مدیرانشان از مزیت‌های کاربری تحت شبکه‌ی نرم‌افزارهای مهمی مثل حسابداری آگاهند و از آن در جهت سرعت بخشیدن به انجام امور حسابداری بهره می‌برند.

امکانات نرم افزار

 • شبکه کد (44)20.000.000 تومان

  ✓ شامل کلیه امکانات نسخه های جامع و صنعتی
  ✓ قابلیت کاربری به صورت 4 کاربر بطور همزمان
  ✓ عملیات انبار، خرید و فروش
  ✓ گردش چک و بانک
  ✓ عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیزاتوماتیک
  ✓ درج فاکتور رسمی و غیررسمی
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ امکان گزارشگیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور، هر کالا و هر طرف حساب
  ✓ عملیات چندانباره
  ✓ ثبت چک های امانی
  ✓ عملکرد و کنترل واسطه ها
  ✓ سطح دسترسی برای کاربران
  ✓ امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها
  ✓ تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس
  ✓ ثبت یک هزینه در فاکتور خرید
  ✓ مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
  ✓ امکان استفاده از بارکدخوان
  ✓ تسویه فاکتور به فاکتور
  ✓ گزارش عملکرد دوره ای انبار
  ✓ تولید فرموله
  ✓ تخمین تولید و فروش
  ✓ امکان نمایش سود هر کالا،هر فاکتور و هر طرف حساب
  ✓ تیپ قیمت
  ✓ دسته بندی مشتری ها
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دریافت از
  ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
  ✓ انواع گزارشات پیشرفته
  ✓ امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
  ✓ امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید
  ✓ قابلیت افزدون امکانات متنوع به این نسخه