نرم افزار حسابداری لپ تاپ

نرم افزار حسابداری لپ تاپ

با یک سال پشتیبانی رایگان

یکی دیگر از نرم افزار های تخصصی مشاغل نرم افزار هلو، نرم افزار حسابداری لپ تاپ است که برای آن دسته از مشتریانی که در حوزه توزیع و پخش لپ تاپ فعالیت می کنند بسیار مناسب است.
این نرم افزار امکانات بیشماری از قبیل: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک، عمليات مالی به صورت اتوماتيک، خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی و… دارد.

امکانات نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری لپ تاپ

 • ساده فروشگاهی کد (22311)537.000 (تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک
  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک
  3: خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی
  4: فروش کالاهای با سريال و رويت تاريخ و قيمت خريد آنها
  5: فروش در دو حالت قطعات و دستگاه
  6: نمونه فاكتور خاص بدون ثبت ريز قيمتها
  7: تعريف فرمول برای فروش سيستم
  8: تهيه گزارش از كليه فاكتورهای فروش، امكان تهيه گزارش با تنظيمات و قالب هاي متنوع ، گزارش از شماره سريال، نمايش سود فروش هر سريال
  9: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  10: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  11: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  12: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد (22312)977.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه ساده(فروشگاهی)
  2: حواله بين انبارها
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران
  6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
  7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها
  8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور
  9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری، چاپ باركد، ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی، گزارش عملكرد دوره ای از انبار، فروش فوری و تک فروشی
  10: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (22313)1.467.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)
  2: تيپ قيمت
  3: دسته بندی مشتريها
  4: خروجی باپسوندهای مختلف
  5: پرداخت به و دريافت از
  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)
  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر
  10: ارسال پيامک های پويا

 • دوکاربره فروشگاهی کد (22315)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (22321)807000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  3: خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی
  4: فروش کالاهای با سريال و رويت تاريخ و قيمت خريد آنها
  5: فروش در دو حالت قطعات و دستگاه
  6: نمونه فاكتور خاص بدون ثبت ريز قيمتها
  7: تعريف فرمول برای فروش سيستم
  8: تهيه گزارش از كليه فاكتورهای فروش، امكان تهيه گزارش با تنظيمات و قالب های متنوع ، گزارش از شماره سريال
  9: نمايش سود فروش هر سريال
  10: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  11: سفارش لیستی
  12: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  13: استفاده از بارکدخوان
  14: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و ..

 • متوسط شرکتی کد (22322)1307000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه (شرکتی)
  2: حواله بين انبارها
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد (22323)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)
  2: تيپ قيمت
  3: دسته بندی مشتريها
  4: خروجی با پسوندهای مختلف
  5: پرداخت به و دريافت از
  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  10: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی کد (22325)2847000(تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده تولیدی کد (22331)877000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  3: تولید در سطح ساده
  4: خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی
  5: فروش کالاهای با سريال و رويت تاريخ و قيمت خريد آنها
  6: فروش در دو حالت قطعات و دستگاه
  7: نمونه فاكتور خاص بدون ثبت ريز قيمتها
  8: تعريف فرمول برای فروش سيستم
  9: تهيه گزارش از كليه فاكتورهای فروش، امكان تهيه گزارش با تنظيمات و قالب هاي متنوع ، گزارش از شماره  سريال، نمايش سود فروش هر سريال
  10: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  11: سفارش لیستی
  12: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  13: استفاده از بارکدخوان
  14: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (22332)1257000(تومان)

  1: شامل امکانات ساده (تولیدی)
  2: عمليات چند انباره
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  10: اعمال فاكتورهای نسيه و اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد (22333)1717000(تومان)

  1: شامل امکانات نسخه لپ تاپ متوسط (تولیدی)

  2: توليد فرموله

  3: تخمين توليد و فروش

  4: تيپ قيمت

  5: دسته بندی مشتريها

  6: خروجی با پسوندهای مختلف

  7: پرداخت به و دريافت از

  8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)، امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحي فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (22335)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه  (تولیدی ) به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • جامع تولیدی کد (22341)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی لپ تاپ به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه تولیدی کد (22344)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  می باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین