نرم افزار حسابداری کارواش

نرم افزار حسابداری کارواش

با یک سال پشتیبانی رایگان

با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان خبره صنف کارواش و نظر به نیازهای اعلام شده خاص این صنف، نرم افزار حسابداری کارواش طراحی و تولید شده است. این نرم افزار قابلیت اضافه شدن به نسخه‌های متوسط به بالای نرم افزار هلو دارد. کاربران نرم افزار حسابداری هلو در صنف کارواش ازین پس می‌توانند به منوهای مخصوص به شغل خود در نرم افزار دسترسی داشته باشند.

 • متوسط فروشگاهی کد (20712)977.000 (تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانك

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

  3: صدوركارت اشتراک، تعريف مسئول شست و شو

  4: تعريف كارهای خدماتی(روشويی،‌موتور شويی و…)

  5: ‌امكان تعريف ليست انتظارجهت مسئول شست و شو به ترتيب نوبت

  6: امكان اختصاص دادن درصد پورسانت يا مبلغ پورسانت به مسئول شست وشو

  7: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  9: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

  10: حواله بين انبارها

  11: ثبت چكهای امانی

  12: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

  13: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

  14: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

  15: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

  16: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  17: چاپ باركد

  18: فروش فوری و تک فروشی

  19: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…)

  20: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  21: گزارش عملكرد دوره ای از انبار، گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستوني، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  22: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (20713)1.467.000(تومان)

  1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجي باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  10:ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

 • دوکاربره فروشگاهی کد (20715)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه دوکاربره پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • متوسط شرکتی کد (20722)1307000(تومان)

  1: شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  2: صدوركارت اشتراک
  3: تعريف مسئول شست و شو
  4: تعريف كارهای خدماتی (روشويی،‌موتور شويی و…)
  5: ‌امكان تعريف ليست انتظارجهت مسئول شست و شو به ترتيب نوبت
  6: امكان اختصاص دادن درصد پورسانت يا مبلغ پورسانت به مسئول شست وشو
  7: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  8: سفارش لیستی
  9: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  10: استفاده از بارکدخوان
  11: حواله بين انبارها
  12: ثبت چكهای امانی
  13: عملكرد و كنترل واسطه ها
  14: سطح دسترسی برای كاربران
  15: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  16: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  17: ثبت هزينه در فاكتور
  18: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  19: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  20: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …
  21: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  22: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته شرکتی کد (20723)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)
  2: تيپ قيمت
  3: دسته بندی مشتريها
  4: خروجی با پسوندهای مختلف
  5: پرداخت به و دريافت از
  6: پرينت چكها
  7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  8: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  9: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  10: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  11: طراحی فاکتورتوسط کاربر
  12: ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  13: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی (20725)28470000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کارواش پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • متوسط تولیدی کد (20732)1257000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  2: تولید در سطح ساده
  3: صدوركارت اشتراک
  4:تعريف مسئول شست و شو
  5: تعريف كارهای خدماتی (روشويی،‌موتور شويی و…)
  6: ‌امكان تعريف ليست انتظارجهت مسئول شست و شو به ترتيب نوبت
  7: امكان اختصاص دادن درصد پورسانت يا مبلغ پورسانت به مسئول شست وشو
  8: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  9: سفارش لیستی
  10: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  11: استفاده از بارکدخوان
  12: حواله بين انبارها
  13: ثبت چكهای امانی
  14: عملكرد و كنترل واسطه ها
  15: سطح دسترسي برای كاربران
  16: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  17: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  18: ثبت هزينه در فاكتور
  19: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها،
  20: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  21: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  22: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته تولیدی کد (20733)1717000(تومان)

  1:شامل امکانات نسخه متوسط (تولیدی)
  2: توليد فرموله
  3: تخمين توليد و فروش
  4: تيپ قيمت
  5: دسته بندی مشتريها
  6: خروجی با پسوندهای مختلف
  7: پرداخت به و دريافت از
  8: پرينت چک
  9: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  10: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  11: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشي 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  12: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  13: طراحی فاکتورتوسط کاربر
  14: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  15: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (20735)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته(تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • جامع کد (20741)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی کفش به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه کد (20744)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو کارواش جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین