نرم افزار حسابداری کاشی و سرامیک

نرم افزار حسابداری کاشی و سرامیک

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری کاشی و سرامیک، عـلاوه بر موارد عمومی نرم افزار هلو از قبیل ثبت انوع فاکتور( خریدو فروش و …)، ثبت عملیات مالی، انبارگردانی، مدیریت چک و بانک و تهیه گزارشات، این نرم افزار امکانات ذیل را در اختیار کاربر قرار می دهد:

امکانات نرم افزار حسابداری کاشی و سرامیک

 • ساده فروشگاهی کد (21211)537.000 (تومان)

  1: عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

  2:امکان ثبت کد و کلاس

  3: دو واحدی انبار (کارتن و متر)

  3: چاپ برگ پذیرش، چاپ کارشناسی انجام شده،

  4: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  8: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  9: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد (21212)977.000 (تومان)

  1:  كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: سطح دسترسی برای كاربران

  5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

  6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

  7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  10: چاپ باركد

  11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

  13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (21213)1.467.000 (تومان)

  1:  كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها

  7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

  9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

  10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

 • دوکاربره فروشگاهی کد (21215)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد. کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (21221)807000(تومان)

  1: عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

  2: امکان ثبت کد و کلاس

  3: دو واحدی انبار (کارتن و متر)

  3: چاپ برگ پذیرش، چاپ کارشناسی انجام شده،

  4: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  5: سفارش لیستی

  10: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  11: استفاده از بارکدخوان

  12: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستوني، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلي، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف

  13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط شرکتی کد (21222)1307000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه ساده(شرکتی)

  2:حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها،

  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد (21223)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی با پسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6:پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی کد (21225)2847000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • ساده تولیدی کد (21231)877000(تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

  3: تولید در سطح ساده

  4: امكان ثبت كد و كلاس

  5: دو واحدی انبار (كارتن و متر)

  6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  7: سفارش لیستی

  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  9:استفاده از بارکدخوان

  10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد(21232)1257000(تومان)

  1: شامل نسخه ساده (تولیدی)

  2: عمليات چند انباره

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک

  10: صندوق

  11: طرف حسابها

  12: اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  13: گزارش عملكرد دوره اي انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد(21133)1717000(تومان)

  1:  شامل نسخه متوسط تولیدی

  2: توليد فرموله

  3: تخمين توليد و فروش

  4: تيپ قيمت

  5: دسته بندی مشتريها

  6: خروجی با پسوندهای مختلف

  7: پرداخت به و دريافت از

  8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  12: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  13: ارسال پيامک هاي پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  14: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (21235)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کاشی و سرامیک(تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • جامع کد (21241)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزارهای فروشگاهی، شرکتی، تولیدی کاشی و سرامیک به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه کد (21244)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو کاشی و سرامیک جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر میتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

 • کاشی و سرامیک
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین